6.35mm系列双头十字螺丝批头(S2材料,常规款)-C款

我们制造高标准批头, 种类全面,满足所有工业及手工业领域的需求。

产品详情

S2材质。 

专业热处理工艺,硬度HRC60±1。 

表面精细喷砂处理。 

订货号/Item No 规格/Size 支/盒 支/箱 支/件
SGS6350PH2 PH2-C PH2*50*6.35 10 200 2000
SGS6365PH2 PH2-C PH2*65*6.35 10 200 2000
SGS6365PH3 PH3-C PH3*65*6.35 10 100 1000
SGS6375PH2 PH2-C PH2*75*6.35 10 100 1000
SGS6375PH3 PH3-C PH3*75*6.35 10 100 1000
SGS6380PH2 PH2-C PH2*80*6.35 10 100 1000
SGS6380PH3 PH3-C PH3*80*6.35 10 100 1000
SGS63 100PH2 PH2-C PH2*100*6.35 10 100 1000
SGS63 100PH3 PH3-C PH3*100*6.35 10 100 1000
SGS63110PH2 PH2-C PH2*110-6.35 10 100 1000
SGS63110PH3 PH3-C PH3*110-6.35 10 100 1000
SGS63120PH2 PH2-C PH2*120-6.35 10 100 1000
SGS63120PH3 PH3-C PH3*120-6.35 10 100 1000
SGS63150PH2 PH2-C PH2*150*6.35 10 100 1000
SGS63150PH3 PH3-C PH3*150*6.35 10 100 1000
SGS63200PH2 PH2-C PH2*200*6.35 10 100 1000
SGS63200PH3 PH3-C PH3*200*6.35 10 100 1000
SGS63250PH2 PH2-C PH2*250*6.35 5 50 500
SGS63300PH2 PH2-C PH2*300*6.35 5 50 500
SGS63400PH2 PH2-C PH2*400*6.35 5 50 500
SGS63600PH2 PH2-C PH2*600*6.35 5 50 500